آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1397-08-24
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1397-08-12
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1397-12-21
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1397-12-21
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1397-08-12
تاریخ شروع همایش
1397-08-23
تاریخ پایان همایش
1397-08-24

 

 محل برگزاری همایش :

    تهران-بزرگراه شهید همت(غرب)-میدان دهکده المپیک-دانشگاه علامه طباطبائی

حمایت کنندگان

فرم شرکت در همایش

دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

400,000

ریال

اساتید

800,000

ریال

شرکت کننده آزاد

500,000

ریال
منظور افرادی هستند که نه در طبقه دانشجو و نه اساتید قرار می گیرند و دارای تحقیقات قابل ارائه به همایش می باشند.

شرکت در همایش (بدون ارائه مقاله)

300,000

ریال

دانشجویان

500,000

ریال
login