آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1397-08-24
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1397-08-12
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1397-12-21
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1397-12-21
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1397-08-12
تاریخ شروع همایش
1397-08-23
تاریخ پایان همایش
1397-08-24

 

 محل برگزاری همایش :

    تهران-بزرگراه شهید همت(غرب)-میدان دهکده المپیک-دانشگاه علامه طباطبائی

فرم شرکت در همایش

دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

400,000

ریال

اساتید

800,000

ریال

شرکت کننده آزاد

500,000

ریال
منظور افرادی هستند که نه در طبقه دانشجو و نه اساتید قرار می گیرند و دارای تحقیقات قابل ارائه به همایش می باشند.

شرکت در همایش (بدون ارائه مقاله)

300,000

ریال

دانشجویان

500,000

ریال
login