برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
400,000 ریال
2
800,000 ریال
3
500,000 ریال
منظور افرادی هستند که نه در طبقه دانشجو و نه اساتید قرار می گیرند و دارای تحقیقات قابل ارائه به همایش می باشند.
4
300,000 ریال
5
500,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.