مهلت تکمیل ثبت نام برای نویسندگانی که مقالات آنها پذیرفته شده است.
1397-08-13
مهلت تکمیل ثبت نام برای نویسندگانی که مقالات آنها پذیرفته شده است.

نویسندگانی که مقالات آنها پذیرش شده لازم است، ثبت نام خود را با پرداخت هزینه مطابق با جدول هزینه های ثبت نام در همایش فقط  تا تاریخ  18 آبان ماه 1397 تکمیل نموده و تصویر رسید پرداخت را در روز برگزاری همایش (23 آبان ماه) به میز پذیرش تحویل دهند. بدیهی است دریافت پکیج و گواهی های همایش در صورت تکمیل ثبت نام به نویسندگان محترم قابل ارائه خواهد بود.