سین همایش جامعه شناسی ورزشی

 سالن شورا- دانشکده ارتباطات

 

پنل دوم

16 – 14/30

 

پنل اول

14/30 – 13

 

  1. دکتر افسانه توسلی - زنان، کنشگران اجتماعی عرصه ورزش
  2. دکتر  فتح اله حداد- نشانه های فرهنگی در ورزش
  3. دکتر رسول نوروزی- روش شناسی پدیدارشناسانه و جامعه شناسی ورزشی: ظرفیت ها و فرصت ها
  4. دکتر زهرا سلمان- تأثیر بازی های مشارکتی بر کیفیت زندگی در مدرسه
  5. خانم مهناز سوقندی- تجلی ورزش کشتی در شاهنامه فردوسی و حماسه بیوولف
  6. مهدی عباس پور- تحلیل رابطه سبک زندگی با ورزش و سلامت در جوانان و بزرگسالان شهر کرمان
  7. دکتر مریم امینی - تبیین مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان معطوف به جامعه در ورزش
  8. دکتر نسرین پورآقایی- ابعاد حقوق اجتماعی کودکان در ورزش

1. دکتر مهدی رحمتی -  دلالت های اجتماعی و فرهنگی ورزش زنان با تأکید بر مدیریت بدن

2. دکتر محمد سعید  ذکائی- مطالعات فرهنگی ورزش در ایران

3. دکتر غلام علی کارگر-  نقدی بر جو اخلاقی حاکم بر ورزش کشور

4. دکتر اکبر فرید فتحی- رفتار تماشاگران فوتبال: تحلیل علل و عوامل اثر گذار بروز رفتارهای تماشاگران لیگ برتر ایران

5. دکتر اعظم شیرویی - تاثیرعوامل جامعه شناختی بر نهادینه کردن ورزش همگانی

6. دکتر علی زرینی- پهلوانی و جوانمردی در ایران

7. سحر بی باک - دیدگاه داوران فوتبال بانوان ایران نسبت به پخش رسانه‌ای ورزش بانوان

 

اعضای هیئت رئیسه

 

اعضای هیئت رئیسه

 

دکتر مهدی رحمتی ، دکتر محمد سعید ذکائی ،دکتر اکبر فرید فتحی ، دکتر اعظم شیرویی)

دکتر افسانه توسلی ، دکتر فتح الله حداد ، دکتر رسول نوروزی ، دکتر زهرا سلمان