برنامه زمانبندی سخنرانان روانشناسی ورزشی روز 23 آبان ماه 1397 محل برگزاری: دانشکده مدیریت

ردیف

پنل

سخنران

عنوان سخنرانی

اعضای هیات رییسه

1

اول 14-15

سخنران کلیدی: آقا ب دکتراحمد برجعلی

 

 

نقش روانشناسی ورزش در سلامت روان

 

دکتر علی اسماعیلی

دکتر غرایاغ زندی

اقای دکتر برجعلی

دکتر قاسمیان

دکتر مقدم زاده

خانم دکتر سامع

خانم دکتر رافضی

 

سخنران اول مقالات: آقای سید محمد رضا علوی زاده

اثربخشی درمان فراشناختی بر بهبود اضطراب رقابتی، اعتماد به نفس، پرخاشگری ورزشی، و شاخص توجه دروازه‎بان‎های فوتبال: مطالعه‎ی موردی

سخنران دوم مقالات: مهلا روحبخش اجتماعی

اثربخشی مداخله شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب شناختی، بدنی و رفتاری ورزشکاران رشته‌های تیمی و انفرادی

سخنران سوم مقالات: اقای محمدعی یزدان پناه

بررسی وضعیت سلامت و ارتباط آن با سلامت روانی و رفتارهای بهداشتی دختران جوان ورزشکار شاغل در هیئت های ورزشی استان لرستان

2

دوم 15-16

سخنران کلیدی: اقای دکتر سید محد کاظم واعظ موسوی

رویکردهای علمی ورزش همگانی

 

آقایان:

دکتر واعظ موسوی

دکتر خسرو حمزه

دکتر صادق نصری

دکتر بیوک تاجری

دکتر قاسمیان

دکتر عیسی مراد

دکتر ناصر صبحی

سخنران اول مقالات:

خانم نیلوفر آزادی

تأثیر آموزش راهبرد های فراشناختی مبتنی بر تصویرسازی ذهنی بر نگرانی قایقرانان تیم ملی

آقا یبهروز اکبر زاده

بررسی رابطه مولفه‌های ذهنی‌آگاهی با مولفه‌های سرسختی ذهنی در نوجوانان ورزشکار

خانم شیما داوده

تاثیر استفاده از خودگفتاری مثبت و منفی بر رکورد شناگران نخبه