سخنرانان اصلی داخلی همایش

 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی و گروه

پنل سخنرانی

 

 

 

دکتر جواد شهلائی

 

 

دانشیار مدیریت وررزشی

 

 

مدیریت ورزشی

 

دکتر محمد اصلانخانی 

 

 

 

 

استاد رفتار حرکتی

رفتار حرکتی

 

 

 

دکتر حبیب هنری

 

 

دانشیار مدیریت وررزشی

 

 

مدیریت ورزشی

 

 

 

دکتر فرزاد غفوری

 

 

دانشیار مدیریت وررزشی

 

 

مدیریت ورزشی

 

 

 

دکتر غلام علی کارگر

 

 

دانشیار مدیریت وررزشی

 

 

جامعه شناسی ورزشی

 

 

 

دکتر زهرا سلمان

 

 

دانشیار رفتار حرکتی

 

 

جامعه شناسی ورزشی

 

 

 

دکتر زهرا پورآقائی

 

 

استادیار رفتار حرکتی

 

 

جامعه شناسی ورزشی

 

 

 

دکتر احسان زارعیان

 

 

دانشیار رفتار حرکتی

 

 

رفتار حرکتی

 

 

 

دکتر محمدرضا قاسمیان

 

 

استادیار رفتار حرکتی

 

 

رفتار حرکتی

 

 

 

دکتر ناصر صبحی

 

 

دانشیار روانشناسی

 

 

روانشناسی ورزشی

 

 

 

دکتر علی اسماعیلی

 

 

دانشیار روانشناسی

 

 

روانشناسی ورزشی

 

 

 

دکتر رامین بلوچی

 

 

دانشیار آسیب شناسی ورزشی

 

 

آسیب شناسی ورزشی

 

 

 

دکتر فریده باباخانی

 

 

استادیار آسیب شناسی ورزشی

 

 

آسیب شناسی ورزشی

 

 

 

دکتر رحمان شیخی

 

 

استادیار آسیب شناسی ورزشی

 

 

آسیب شناسی ورزشی

 

 

 

دکتر مینو باسامی

 

 

استادیار فیزیولوژی ورزشی

 

 

فیزیولوژی ورزشی

 

 

 

دکتر رسول اسلامی

 

 

استادیار فیزیولوژی ورزشی

 

.

فیزیولوژی ورزشی

 

 

 

دکتر مرتضی طیبی

 

 

استادیار فیزیولوژی ورزشی

 

 

فیزیولوژی ورزشی