سازمان بخش اجرایی همایش


 

 مسئولیت در همایش

نام و نام خانوادگی

 


دبیر اجرایی همایش


محمد علی یزدان پناه

مدیرکمیته پذیرش همایش

دکتر مهدی موحدی

مدیر کمیته نشست های علمی

دکتر بختیار ترتیبیان

مدیر کمیته کارگاه های آموزشی

دکتر مینو باسامی

مدیر بخش رسانه ای

دکتر زهرا پورآقائی

مدیر کمیته داوطلبان

دکتر محمدرضا قاسمیان

مدیر کمیته پوسترهای همایش

دکتر فریده باباخانی

مدیر کمیته نظارت و ارزیابی

دکتر علی اسماعیلی

مدیر کمیته روابط عمومی همایش

مهندس محسن افشاری فر

مدیر کمیته مالی همایش

 خانم مژگان مقدم

مدیر کمیته تشریفات

آقای حمید مختاری

مدیر کمیته انتشارات همایش

دکترسید مرتضی طیبی

مدیر کمیته هماهنگی تخصصی همایش

دکتر علی زرینی

مدیر کمیته تدارکات و ترابری

آقای اصغر رجبی پور