شرکت کنندگان در همایش می توانند در مجموعه نشست های علمی و حل مشکلات کشور که طبق برنامه زمانی متعاقبا اعلام خواهد شد، شرکت کنند. علاقمندان به حضور در این نشستها می توانند در روز برگزاری همایش به میز مربوط به ثبت نام نشستها مراجعه و نام خود را در فهرست شرکت کنندگان درج نمایند. فهرست نشستها عبارتند از:

1. نشست گروه مدیریت ورزشی با عنوان: چالش های خصوصی سازی در ورزش ایران

2. نشست گروه روانشتاسی ورزشی با عنوان: روانشناسی ورزش در ایران:گذشته، حال و آینده


نشست مدیریت ورزشی- 23 آبان 1397

ساعت 16 تا 19

بخش های نشست

سخنرانان

موضوع سخنرانی

زمان

مکان

پنل اول

دکتر حسینی

اعلام می شود

25/16-10/16

 

 

 

سالن شورا دانشکده روانشناسی

دکتر محمد احسانی

فرآیند و واگذاری در ورزش

40/16-25/16

دکتر رحیم رمضان نژاد

اعلام می شود

55/16-40/16

دکتر جواد شهلائی

اعلام می شود

10/17-55/16

بحث و پرسش و پاسخ

25/17-10/17

استراحت

10 دقیقه

پنل دوم

دکتر محمد پورکیانی

خصوصی سازی در دانشگاه ها

50/17-35/17

دکتر عماد حسینی

اعلام می شود

10/18-50/17

سخنران سوم

اعلام می شود

30/18-10/18

بحث و پرسش و پاسخ

15 دقیقه

جمع بندی

10 دقیقه

 

 

نشست روانشتاسی ورزشی- 23 آبان 1397

ساعت 16 تا 19

بخش های نشست

سخنرانان

موضوع سخنرانی

زمان

مکان

پنل اول

سخنران اول

اعلام می شود

25/16-10/16

 

 

 

سالن شورا دانشکده مدیریت

سخنران دوم

اعلام می شود

40/16-25/16

سخنران سوم

اعلام می شود

55/16-40/16

سخنران چهارم

اعلام می شود

10/17-55/16

بحث و پرسش و پاسخ

25/17-10/17

استراحت

10 دقیقه

پنل دوم

سخنران اول

اعلام می شود

50/17-35/17

سخنران دوم

اعلام می شود

10/18-50/17

سخنران سوم

اعلام می شود

30/18-10/18

بحث و پرسش و پاسخ

15 دقیقه

جمع بندی

10 دقیقه