اعضای کمیته علمی روانشناسی ورزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه دانشگاهی

محل خدمت

1

دکتر علی اسماعیلی

استادیار

دانشگاه علامه طباطبایی

2

دکتر بیوک تاجری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3

دکتر خسرو حمزه

استادیار

سازمان نظام روانشناسی ومشاوره

4

دکتر زهره رافضی

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

5

دکتر حسن زندی غرایاق زندی

استادیار

دانشگاه تهران

6

دکتر لاله سامع

استادیار

فدراسیون پزشکی ورزشی

7

دکتر ناصر صبحی قراملکی

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

8

دکتر ابوالقاسم عیسی مراد

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

9

دکتر محمدرضا قاسمیان

استادیار

دانشگاه علامه طباطبئی

10

دکتر صادق نصر

دانشیار

دانشگاه شهید رجایی

11

دکتر علی مقدم زاده

استادیار

دانشگاه تهران

12

دکتر محمد کاظم واعظ موسوی

استاد

دانشگاه امام حسین

13

دکتر حمید یعقوبی

دانشیار

دانشگاه شاهد و پژوهشگاه علوم ورزشی

14

دکتر احمد برجعلی

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی


 

اعضای کمیته علمی جامعه شناسی ورزشی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه دانشگاهی

محل خدمت

1

 دکتر افسانه توسلی

 دانشیار

 دانشگاه الزهرا

2

 دکتر علی اکبر تاج مزینانی

 استادیار

 دانشگاه علامه طباطبائی

3

دکتر مهربان پارسامهر

دانشیار

دانشگاه یزد

4

 دکتر محمدمهدی رحمتی

 دانشیار

 دانشگاه گیلان

5

 دکتر اعظم شیرویی

 استادیار

 دانشگاه آزاد

6

 دکتر محمدسعید ذکایی

 استاد تمام

 دانشگاه علامه طباطبائی

7

 دکتر ابراهیم اخلاصی

 استادیار

 دانشگاه علامه طباطبائی

8

 دکتر اردشیر(علی) انتظاری

 دانشیار

 دانشگاه علامه طباطبائی

9

 دکتر سعیده امینی

 استادیار

  دانشگاه علامه طباطبائی

10

 دکتر محمد امیرپناهی

 استادیار

 دانشگاه علامه طباطبائی

11

دکتر اسماعیل بلالی

دانشیار

دانشگاه بوعلی همدان

 12

سهیلا صادقی فسائی

 دانشیار

 دانشگاه تهران