اسامی

مرتبه

دانشگاه

دکتر محمد فرامرزی

دانشیار

شهر کرد

دکتر بختیار ترتیبیان

دانشیار 

 علامه طباطبائی

دکتر مینو باسامی

استادیار 

 علامه طباطبائی

دکتر سید مرتضی طیبی

استادیار 

 علامه طباطبائی

دکتر حمید رجبی

 استادیار

 خوارزمی

دکتر سجاد احمدی زاد

دانشیار 

 شهید بهشتی

دکتر حمید آقاعلی نژاد

 دانشیار

 تربیت مدرس

دکتر مهدی بیاتی

استادیار 

 پژوهشگاه تربیت بدنی

دکتر صادق امانی

استادیار 

 خوارزمی

دکتر عبدالحسین پرنو

استادیار 

 رازی کرمانشاه

دکتر روح الله نکوئی

دانشیار 

 کرمان

دکتر هادی روحانی

استادیار 

 پژوهشگاه تربیت بدنی

دکتر افشار جعفری

دانشیار 

 شهید بهشتی

دکتر علی صمدی

استادیار 

 شاهد

دکتر عبدالعلی بنائی فر

دانشیار 

 آزاد تهران جنوب

دکتر فرشته شهیدی

استادیار 

 شهید رجائی

دکتر علی گرزی

دانشیار 

 زنجان

دکتر علیرضا حسینی کاخک

استادیار 

 حکیم سبزواری

دکتر محمد فشی

استادیار 

 شهید بهشتی

دکتر حمزه اکبری

استادیار 

 پژوهشگاه تربیت بدنی

دکتر رزیتا فتحی

دانشیار 

 مازندران

دکتر عباس قنبری نیاکی

استاد

 مازندران

دکتر ناصر بهپور

دانشیار 

 رازی کرمانشاه

دکتر رامین امیرساسان

دانشیار 

 تبریز

دکتر رسول اسلامی

استادیار 

 علامه طباطبائی