ردیف

اسامی

دانشگاه

1

آقای دکتر محمدحسین علیزاده

تهران

2

آقای دکتر رضا رجبی

تهران

3

آقای دکترحسن دانشمندی

گیلان

4

آقای دکترصدرالدین شجاع الدین

خوارزمی

5

آقای دکتر لطافت کار

خوارزمی

6

آقای دکتر مسعود گلپایگانی

اراک

7

خانم دکتر شهناز شهرجردی

اراک

8

آقای دکتر منصور صاحب الزمانی

کرمان

9

آقای دکترشهرام آهنجان

امیرکبیر

10

آقای دکتر علی اکبر هاشمی جواهری

فردوسی مشهد

11

آقای دکتر غلامعلی قاسمی

اصفهان

12

آقای دکتر رضا مهدوی نژاد

اصفهان

13

آقای دکتر سعید قائینی

کردستان

14

آقای دکتر بهنام قاسمی

شهرکرد

15

آقای دکتر حسین رضوانی

شاهرود

16

آقای دکتر عین اله نادری

شاهرود

17

آقای دکتر براتی

شهید رجائی

18

خانم دکترفریده باباخانی

علامه طباطبائی

19

آقای دکتر رحمان شیخ حسینی

علامه طباطبائی

20

آقای دکتر رامین بلوچی

علامه طباطبائی