نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مرتبه

محمدعلی اصلانخانی

دانشگاه علامه طباطبایی

استاد

احسان زارعیان

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشیار

زهرا سلمان

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشیار

محمدرضا قاسمیان

دانشگاه علامه طباطبایی

استادیار

زهرا پورآقایی

دانشگاه علامه طباطبایی

استادیار

امین غلامی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

استادیار

مهدی شهبازی

دانشگاه تهران

دانشیار

شهزاد طهماسبی بروجنی

دانشگاه تهران

دانشیار

علی حیرانی

دانشگاه رازی کرمانشاه

استادیار

افخم دانشفر

دانشگاه الزهرا

دانشیار

فرهاد قدیری

دانشگاه خوارزمی

استادیار

حمید صالحی

دانشگاه اصفهان

دانشیار

علیرضا فارسی

دانشگاه شهید بهشتی

دانشیار

ربابه رستمی

دانشگاه شیراز

دانشیار

غلامرضا لطفی

دانشگاه شهید رجایی

دانشیار