ردیف

نام و نام خانوادگی

درجه علمی و دانشگاه

1

دکتر جلالی فراهانی

دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2

علیدوست قهفرخی

دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

3

دکتر صدیقه حیدری نژاد

استاد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

4

دکتر ناهید شتاب بوشهری

دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

5

دکتر عبدالرحمن مهدی پور

دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

6

دکتر عباس نظریان مادوانی

استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

7

دکتر مرجان صفاری

استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

8

دکتر رسول نوروزی

استادیار مدیریت ورزشب دانشگاه تربیت مدرس

9

دکتر اکبر فرید فتحی

دکترای مدیریت ورزش و مدرس دانشگاه پیام نور

10

دکتر محمد خدادادی

استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

11

دکتر محمد کاشف

ااستاد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

12

دکتر میرحسن سیدعامری

ادانشیارمدیریت ورزشیدانشگاه ارومیه

13

دکتر مهردادمحرم زاده

 استاد مدیریت ورزشیدانشگاه اردبیل

14

دکتر حسین زارعیان

استادیار مدیریت ورزشیپژوهشگاه تربیت بدنی

15

دکتر سردار محمدی

 استادیار مدیریت ورزشیدانشگاه کردستان

16

دکتربهرام  یوسفی

 استادیار مدیریت ورزشیدانشگاه رازی کرمانشاه

17

دکتر شیرین زردشتیان

 استادیار مدیریت ورزشیدانشگاه رازی کرمانشاه

18

دکتر قدرت اله باقری

 استادیار مدیریت ورزشیدانشگاه قم

19

دکتر  رحیم رمضان نژاد

استاد مدیریت ورزشیدانشگاه گیلان

20

دکتر مهرعلی همتی نژاد طولی

استاد مدیریت ورزشیدانشگاه گیلان

21

دکتر فرزان فرزام

دانشیار مدیریت ورزشیدانشگاه مازندران

22

دکتر احمد آزاد

 دانشیارمدیریت ورزشیدانشگاه زنجان

23

دکتر  محمد پورکیانی

 استادیار مدیریت ورزشیدانشگاه شهید بهشتی

24

دکتر عمادحسینی

 استادیار مدیریت ورزشیدانشگاه شهید بهشتی

25

دکتر محمدرضا برومند

 استادیار مدیریت ورزشیدانشگاه شهید بهشتی

26

دکتر یعفوب بدری آذر  دانشیار مدیریت ورزشیدانشگاه تبریز

27

دکتر جعفر برقی مقدم

 استادیار مدیریت ورزشیدانشگاه تبریز