مدیریت ورزشی

محورهای فرعی: 

 • اوقات فراغت و گردشگری در ورزش
 • بازاریابی و ارتباطات در ورزش
 • مدیریت استراتژیک و رویدادها در ورزش
 • ورزش مدارس و سایر مراکز آموزشی 


فیزیولوژی ورزشی

محورهای فرعی: 

 

 • فیزیولوژی ورزشی و تندرستی
 • فیزیولوژی ورزشی کاربردی
 • فیزیولوژی سلولی-ملکولی
 • تغذیه ورزشی

 

 


 رفتار حرکتی

محورهای فرعی: 

 •  یادگیری و کنترل مهارت های حرکتی
 • روش های نوین در آموزش تربیت بدنی
 •  سالمندی و کنترل حرکتی

 •  ملاحظات رشدی در فعالیت های بدنیآسیب شناسی و حرکات اصلاحی

محورهای فرعی: 

 • ورزش معلولین و جانبازان
 • امدادگر ورزشی
 • حرکات اصلاحی
 • مداخلات ارگونومیکی
 • مدیریت و کنترل عوامل خطرزای آسیب
 روانشناسی ورزشی

محورهای فرعی: 

 

 • روانشناسی ورزش و  سلامت عمومی (جسمانی،روانشاختی،اجتماعی و معنوی)
 • روانشناسی ورزش و  پیشگیری از اسیب های  اجتماعی
 • روانشناسی ورزش، شخصیت ، فرهنگ ،جامعه  و  ورزش همگانی و قهرمانی
 • ملاحضات و مداخله های روانشناختی در ورزش (کودکان، نوجوانان، جوانان و سالمندان،ورزشکارن حرفه ای و آماتور)

 


 جامعه شناسی ورزشی

محورهای فرعی: 

 • ورزش، جامعه، جنسیت
 • ورزش و صلح
 • ورزش، خشونت و رفتارهای ضد اجتماعی
 •  ورزش، انسجام و ارتباط اجتماعی