مدیریت ورزشی

محورهای فرعی: 

 • اوقات فراغت و گردشگری در ورزش
 • بازاریابی و ارتباطات در ورزش
 • مدیریت استراتژیک و رویدادها در ورزش
 • ورزش مدارس و سایر مراکز آموزشی 

فیزیولوژی ورزشی

محورهای فرعی: 

 

 

 


 رفتار حرکتی

محورهای فرعی: 

 •  یادگیری و کنترل مهارت های حرکتی
 • روش های نوین در آموزش تربیت بدنی
 •  سالمندی و کنترل حرکتی

 •  ملاحظات رشدی در فعالیت های بدنیآسیب شناسی و حرکات اصلاحی

محورهای فرعی: 
 روانشناسی ورزشی

محورهای فرعی: 

 

 


 جامعه شناسی ورزشی

محورهای فرعی: 

 • ورزش، جامعه، جنسیت
 • ورزش و صلح
 • ورزش، خشونت و رفتارهای ضد اجتماعی
 •  ورزش، انسجام و ارتباط اجتماعی