برنامه و زمان برگزاری پنل های سخنرانی اعلام شد.
1397-08-22
برنامه و زمان برگزاری پنل های سخنرانی اعلام شد.

به اطلاع نویسندگان و محققان می رساند برنامه زمانی پنل های سخنرانی گروه های علمی اعلام شد. نویسندگان و محققان می توانند با مراجعه به جدول زمانی هر گروه زمان سخنرانی و تشکیل پنل های تخصصی را مشاهده کنند.