نحوه تخصیص پکیج همایش همایش
1397-08-17
نحوه تخصیص پکیج همایش همایش

در پی پرسش مکرر نویسندگان و محققان در خصوص نحوه تخصیص پکیج همایش، به اطلاع می رساند به هر نویسنده مسئول، فقط یک پکیج تعلق می گیرد و این امر در خصوص نویسندگانی که یک و یا دو مقاله آنها پذیرفته شده است، یکسان است. لذا به سایر نویسندگانی که در مقالات نام آنها  به عنوان همکار درج شده است، پکیجی تعلق نخواهد گرفت و این نویسندگان برای دریافت پکیج ملزم به ثبت نام در همایش و پرداخت حق ثبت نام هستند.  

لازم به ذکر است پکیج همایش شامل کتابچه همایش، بروشورها و راهنماها، کتاب و ژتون غذا و خوراکی است.