محل برگزاری هر یک از زیرگروه های علوم ورزشی در همایش ملی کاوش در علوم ورزشی
1397-08-11
محل برگزاری هر یک از زیرگروه های علوم ورزشی در همایش ملی کاوش در علوم ورزشی

از آنجا که برگزاری همایش ملی کاوش در علوم ورزشی با حضور محققان شاخه های مختلف علوم ورزشی انجام می شود، بدیهی است تفاوت در تخصص گروه ها فضای علمی متفاوتی می طلبد. بر این اساس، محل برگزاری و زمان اجرای برنامه های هریک از گروه های تخصصی به شرح زیر تعیین گردید: 

1. گروه مدیریت ورزش                                    دانشکده روانشناسی

2. گروه های رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی           دانشکده مدیریت

3. گروه های  آسیب شناسی و فیزیولوژی ورزشی           دانشکده حقوق

4. گروه جامعه شناسی ورزشی                            دانشکده ارتباطات