پرداخت هزینه شرکت در همایش برای کلیه شرکت کنندگان (به جز کارگاه ها) بعد از اعلام نتایج داوری امکان پذیر خواهد بود.
1397-07-21
پرداخت هزینه شرکت در همایش برای کلیه شرکت کنندگان (به جز کارگاه ها) بعد از اعلام نتایج داوری امکان پذیر خواهد بود.

در پی پیگیری علاقمندان به شرکت در همایش کاوش در علوم ورزشی می رساند، پرداخت هزینه ثبت نام و شرکت پس از اعلام نتایج داوری امکان پذیر خواهد بود و مسلما پیش از اعلام نتایج داوری نیازی به پرداخت هزینه نیست. اما در خصوص ثبت نام در کارگاه ها علاقمندان می توانند هزینه را پرداخت نمایند.