چاپ مقالات برتر در نشریه دانشکده تربیت بدنی
1397-08-22
چاپ مقالات برتر در نشریه دانشکده تربیت بدنی

مقالاتی که در همایش به رأی داوران به عنوان مقاله برتر در هر گروه تخصصی انتخاب  شود، در مجله New approaches in sport sciences به چاپ خواهد رسید.