مسئولیت عدم رعایت اصول اخلاقی پژوهش بر عهده نویسندگان مقالات است
1397-08-14
مسئولیت عدم رعایت اصول اخلاقی پژوهش بر عهده نویسندگان مقالات است

مقالاتی که برای همایش علمی کاوش در علوم ورزشی ارسال شده عموما توسط گروهی از نوبسندگان تهیه شده است. چنانچه در نوشتن اسامی افراد هرگونه تخلف از جمله عدم درج نام اعضای تیم تحقیق در مقاله، افزودن نام افرادی که در انجام تحقیق نقشی نداشته،  ولی در مقاله نام آنها اضافه شده، حذف نام اساتید راهنما و یا مشاور، ... صورت گیرد، مسئولیت پاسخگویی بر عهده نویسنده مسئول خواهد بود و مقالاتی که تخلف در آن ثابت شود، از جمع مقالات همایش حذف خواهد شد.