آخرین زمان ارسال مقالات تمدید نخواهد شد
1397-07-13
آخرین زمان ارسال مقالات تمدید نخواهد شد

پیرو پرسشهای مکرر محققان گرامی در خصوص امکان تمدید زمان ارسال مفالات، به اطلاع می رساند که آخرین زمان ارسال مفالات برای اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی 5 آبان ماه 1397 می باشد و امکان تمدید این زمان به هیچ وجه وجود ندارد. لذا از محققان گرامی تقاضا می شود مقالات خود را تا زمان تعیین شده برای همایش ارسال کنند.