برگزاری نخستین جلسه ساماندهی کمیته های همایش
1397-04-09
برگزاری نخستین جلسه ساماندهی کمیته های همایش

نخستین جلسه  کمیته های علمی همایش ملی کاوش در علوم ورزشی،در محل دفتر ریاست دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار گردید.