چهارشنبه 23 آبان 1397
10:05 تا 10:20
سخنرانی
دکتر محمد احسانی - استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس
سیستمهای پویا و مدیریت ورزش
محل برگزاری
سالن اجتماعات دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
سخنران کلیدی پنل (1) مدیریت ورزشی
چهارشنبه 23 آبان 1397
10:20 تا 10:35
سخنرانی
دکتر سعید صادقی بروجردی - استاد مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان
جایگاه اصلی ورزش کجاست؟
محل برگزاری
سالن اجتماعات دانشکده روانشناسی
سخنران کلیدی پنل(1) مدیریت ورزشی
چهارشنبه 23 آبان 1397
11:20 تا 11:40
سخنرانی
دکتر حمید قاسمی - دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
سواد رسانه ای در ورزش
محل برگزاری
سالن اجتماعات دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
چهارشنبه 23 آبان 1397
11:30 تا 11:45
سخنرانی
دکتر فرشا تجاری - استاد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد
تحلیل جام جهانی فوتبال 2018 با رویکرد بازاریابی
محل برگزاری
سالن اجتماعات دانشکده روانشناسی
سخنران کلیدی چنل (2) مدیریت ورزشی
چهارشنبه 23 آبان 1397
13:05 تا 13:20
سخنرانی
دکتر محمد مهدی رحمتی - دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه گیلان
دلالت های اجتماعی و فرهنگی ورزش زنان با تأکید بر مدیریت بدن
محل برگزاری
سالن شورا- دانشکده ارتباطات
سخنران کلیدی پنل (1) جامعه شناسی ورزشی
چهارشنبه 23 آبان 1397
13:05 تا 13:20
سخنرانی
دکتر محمد کاظم واعظ موسوی - استاد روانشناسی ورزشی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
بعداً اعلام می گرد
محل برگزاری
سالن اجتماعات دانشکده مدیریت
سخنران کلیدی پنل (1) روانشناسی ورزشی
چهارشنبه 23 آبان 1397
13:20 تا 13:35
سخنرانی
دکتر محمد سعید ذکائی- استاد تمام رشته جامعه شناسی دانشگاه علامه طیاطیائی
مطالعات فرهنگی ورزش در ایران
محل برگزاری
سالن شورا- دانشکده ارتباطات
سخنران کلیدی پنل (1) جامعه شناسی ورزشی
چهارشنبه 23 آبان 1397
13:20 تا 13:35
سخنرانی
دکتر احمد برجعلی - دانشیار روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
بعداً اعلام می گردد
محل برگزاری
سالن اجتماعات دانشکده مدیریت
سخنران کلیدی پنل (1) روانشناسی ورزشی
چهارشنبه 23 آبان 1397
14:20 تا 14:45
سخنرانی
دکتر اکبر فرید فتحی- مدرس و محقق حوزه علوم ورزشی
رفتار تماشاگران فوتبال: تحلیل علل و عوامل اثر گذار بروز رفتارهای تماشاگران لیگ برتر ایران
محل برگزاری
سالن شورا- دانشکده ارتباطات
سخنران کلیدی پنل (1) جامعه شناسی ورزشی
چهارشنبه 23 آبان 1397
14:30 تا 14:45
سخنرانی
دکتر افسانه توسلی- دانشیار رشته جامعه شناسی دانشگاه الزهرا
زنان، کنشگران اجتماعی عرصه ورزش
محل برگزاری
سالن شورا- دانشکده ارتباطات
سخنران کلیدی پنل (2) جامعه شناسی ورزشی
چهارشنبه 23 آبان 1397
14:45 تا 15:00
سخنرانی
دکتر رسول نوروزی- استادیار دانشگاه تربیت مدرس
روش شناسی پدیدارشناسانه و جامعه شناسی ورزشی: ظرفیت ها و فرصت ها
محل برگزاری
سالن شورا - دانشکده ارتباطات
سخنران کلیدی پنل (2) جامعه شناسی ورزشی
چهارشنبه 23 آبان 1397
15:10 تا 15:30
سخنرانی
دکتر حمید رجبی- استاد فیزیولوژی دانشگاه خوارزمی
تمرینات انسدادی (BFR) در ورزش همگانی و قهرمانی
سخنران کلیدی پنل (1) فیزیولوژی ورزشی
چهارشنبه 23 آبان 1397
16:10 تا 17:15
سخنرانی
دکتر عبدالله قاسمی - استادیار رفتار حرکتی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
استعدادیابی بر اساس مهارتهای حرکتی با تأکید بر فرضیه پیش بینی موفقیت