دکتر غلامعلی کارگر
رئیس همایش
دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
پست الکترونیکی: kargar [at] atu.ac.ir
دکتر سارا کشکر
دبیر علمی همایش
دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی
پست الکترونیکی: sarakeshkar [at] atu.ac.ir
دکتر جواد شهلائی باقری
دبیر تخصصی کمیته علمی مدیریت ورزشی
دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
پست الکترونیکی: javadshahlaee [at] atu.ac.ir
دکتر رامین بلوچی
دبیر تخصصی کمیته علمی آسیب شناسی ورزش
دانشیار آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
پست الکترونیکی: balouchy [at] atu.ac.ir
دکتر احسان زارعیان
دبیر تخصصی کمیته علمی رفتار حرکتی
دانشیار یادگیری حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
پست الکترونیکی: ehsanzarian [at] atu.ac.ir
دکتر زهرا سلمان
دبیر تخصصی کمیته علمی جامعه شناسی ورزش
دانشیار رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
پست الکترونیکی: salman [at] atu.ac.ir
دکترناصر صبحی قراملکی
دبیر تخصصی کمیته علمی روانشناسی ورزش
دانشیار روانشناسی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
پست الکترونیکی: sbhi [at] atu.ac.ir
دکتر رسول اسلامی
دبیر تخصصی کمیته علمی فیزیولوژی ورزشی
استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
پست الکترونیکی: r.eslami [at] atu.ac.ir