محور های اصلی اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی عبارتند از :


مدیریت ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

رفتار حرکتی

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

روانشناسی ورزشی

جامعه شناسی ورزشی