درباره همایش

    همایش های علمی عرصه ارائه نتایج تحقیقات علمی مبسوط به شکل اشارات و به صورت اجمالی است. مأموریت همایشها معرفی دستاوردهای تحقیقات و گشودن درهای تازه ای به روی عرصه های علمی در جهت توسعه کشورها و حیات انسانهاست.

    از این رو اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی با هدف ارائه نتایج تحقیقات نوین در حوزه علوم ورزشی و در شاخه های علمی مختلف آن در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود. امید است برگزاری این همایش نقش مؤثری در بهبود کیفیت تحقیقات علوم ورزشی در کشور داشته باشد. بر این اساس محققان، اساتید و دانشجویانی که در عرصه پژوهش در حوزه علوم ورزشی موفق به انجام تحقیق و دستیابی به نتایج قابل ذکر شده اند می توانند برای ارائه نتایج تحقیقات خود در این همایش شرکت کنند. مأموریت این همایش ضمن ایجاد و توسعه ارتباط علمی در بین محققان حوزه علوم ورزشی در کشور، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر در زمینه تحقیقات نوین و بررسی راه های حل مشکلات صنعت ورزش کشور با برگزاری نشستهای علمی و حل مشکل و همچنین آموزش ابعاد مختلف علوم ورزشی به دانشجویان از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی است.

                                                                                              ستاد برگزاری همایش ملی کاوش در علوم ورزشی

                                                                                                    آبان ماه 1397

                                                                                        دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی