شرکت کنندگان در همایش می توانند در مجموعه نشست های علمی و حل مشکلات کشور که طبق برنامه زمانی متعاقبا اعلام خواهد شد، شرکت کنند. علاقمندان به حضور در این نشستها می توانند در روز برگزاری همایش به میز مربوط به ثبت نام نشستها مراجعه و نام خود را در فهرست شرکت کنندگان درج نمایند. فهرست نشستها عبارتند از:

1. نشست گروه مدیریت ورزشی با عنوان: چالش های خصوصی سازی در ورزش ایران

2. نشست گروه روانشتاسی ورزشی با عنوان: روانشناسی ورزش در ایران:گذشته، حال و آینده


عنوان سایر نشستها بعدا اعلام خواهد شد