اعضای کمیته علمی روانشناسی ورزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه دانشگاهی

محل خدمت

1

دکتر علی اسماعیلی

استادیار

دانشگاه علامه طباطبایی

2

دکتر بیوک تاجری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3

دکتر خسرو حمزه

استادیار

سازمان نظام روانشناسی ومشاوره

4

دکتر حسن زندی غرایاق زندی

استادیار

دانشگاه تهران

5

دکتر لاله سامع

استادیار

فدراسیون پزشکی ورزشی

6

دکتر ناصر صبحی قراملکی

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

7

دکتر صادق نصر

دانشیار

دانشگاه شهید رجایی

8

دکتر علی مقدم زاده

استادیار

دانشگاه تهران

9

دکتر محمد کاظم واعظ موسوی

استاد

دانشگاه امام حسین

10

دکتر حمید یعقوبی

دانشیار

دانشگاه شاهد و پژوهشگاه علوم ورزشی

11

دکتر احمد برجعلی

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی


اعضای کمیته علمی جامعه شناسی ورزشی


 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه دانشگاهی

محل خدمت

1

 

   

2

 

   

3

 

   

4

 

   

5

 

   

6

 

 

 

7

 

   

8

 

   

9

 

   

10

 

   

11