اعضای کمیته علمی روانشناسی ورزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه دانشگاهی

محل خدمت

1

دکتر علی اسماعیلی

استادیار

دانشگاه علامه طباطبایی

2

دکتر بیوک تاجری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3

دکتر خسرو حمزه

استادیار

سازمان نظام روانشناسی ومشاوره

4

دکتر حسن زندی غرایاق زندی

استادیار

دانشگاه تهران

5

دکتر لاله سامع

استادیار

فدراسیون پزشکی ورزشی

6

دکتر ناصر صبحی قراملکی

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

7

دکتر صادق نصر

دانشیار

دانشگاه شهید رجایی

8

دکتر علی مقدم زاده

استادیار

دانشگاه تهران

9

دکتر محمد کاظم واعظ موسوی

استاد

دانشگاه امام حسین

10

دکتر حمید یعقوبی

دانشیار

دانشگاه شاهد و پژوهشگاه علوم ورزشی

11

دکتر احمد برجعلی

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی


 

اعضای کمیته علمی جامعه شناسی ورزشی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه دانشگاهی

محل خدمت

1

 دکتر افسانه توسلی

 دانشیار

 دانشگاه الزهرا

2

 دکتر علی اکبر تاج مزینانی

 استادیار

 دانشگاه علامه طباطبائی

3

دکتر مهربان پارسامهر

دانشیار

دانشگاه یزد

4

 دکتر محمدمهدی رحمتی

 دانشیار

 دانشگاه گیلان

5

 دکتر اعظم شیرویی

 استادیار

 دانشگاه آزاد

6

 دکتر محمدسعید ذکایی

 استاد تمام

 دانشگاه علامه طباطبائی

7

 دکتر ابراهیم اخلاصی

 استادیار

 دانشگاه علامه طباطبائی

8

 دکتر اردشیر(علی) انتظاری

 دانشیار

 دانشگاه علامه طباطبائی

9

 دکتر سعیده امینی

 استادیار

  دانشگاه علامه طباطبائی

10

 دکتر محمد امیرپناهی

 استادیار

 دانشگاه علامه طباطبائی

11

دکتر اسماعیل بلالی

دانشیار

دانشگاه بوعلی همدان

 12

سهیلا صادقی فسائی

 دانشیار

 دانشگاه تهران