چهارشنبه 23 آبان 1397
08:00 تا 10:00
سخنرانی
اقای دکتر موحدی
تحریک مستقیم الکتریکی جمجمه ای در رفتار حرکتی
چهارشنبه 23 آبان 1397
09:00 تا 10:30
سخنرانی
اقای دکتر احسان زارعیان
آموزش غیر خطی در تربیت بدنی
چهارشنبه 23 آبان 1397
10:15 تا 20:00
سخنرانی
خانم دکتر زهرا پورآقایی اردکانی
حرکات ظریف در سالمندان
چهارشنبه 23 آبان 1397
11:15 تا 12:55
سخنرانی
آقای دکتر واعظ موسوی
بعداً اعلام می گرد
چهارشنبه 23 آبان 1397
14:00 تا 15:30
نشست تخصصی
دکتر ناصر صبحی قراملکی
روانشناسی ورزش در ایران:گذشته، حال و آینده
چهارشنبه 23 آبان 1397
20:00 تا 22:00
سخنرانی
خانم دکتر زهرا سلمان
معرفی آزمونهای رشد حرکتی
پنج شنبه 24 آبان 1397
08:00 تا 08:30
سخنرانی
آقای دکتر محمدحسین علیزاده
استاد دانشگاه تهران
پنج شنبه 24 آبان 1397
08:00 تا 12:00
سخنرانی
آقای دکتر رحمان شیخ حسینی
استاد یار دانشگاه علامه طباطبائی
پنج شنبه 24 آبان 1397
10:35 تا 12:00
سخنرانی
آقای دکتر احمد برجعلی
بعداً اعلام می گردد