چهارشنبه 23 آبان 1397
08:00 تا 08:15
سخنرانی
دکتر سعید صادقی بروجردی - استاد مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان
بعدا اعلام می گردد
چهارشنبه 23 آبان 1397
08:15 تا 08:30
سخنرانی
دکتر محمد احسانی - استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس
اعلام می گردد
چهارشنبه 23 آبان 1397
08:30 تا 08:45
سخنرانی
دکتر محمود گوردزی - استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
اعلام می گردد
چهارشنبه 23 آبان 1397
08:45 تا 09:00
سخنرانی
دکتر محمد کاظم واعظ موسوی - استاد روانشناسی ورزشی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
بعداً اعلام می گرد
چهارشنبه 23 آبان 1397
09:00 تا 10:30
سخنرانی
دکتر احسان زارعیان - دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه علامه طباطبائی
آموزش غیر خطی در تربیت بدنی
چهارشنبه 23 آبان 1397
09:05 تا 09:20
سخنرانی
دکتر حمید قاسمی - دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
اعلام می گردد
چهارشنبه 23 آبان 1397
09:45 تا 10:00
سخنرانی
دکتر محمدحسین علیزاده - استاد آسیب شناسی ورزشی دانشگاه تهران
اعلام می گردد
چهارشنبه 23 آبان 1397
10:00 تا 10:15
سخنرانی
دکتر فرشا تجاری - استاد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد
اعلام می گردد
چهارشنبه 23 آبان 1397
10:15 تا 10:30
سخنرانی
دکتر محمد مهدی رحمتی - دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه گیلان
دلالت های اجتماعی و فرهنگی ورزش زنان با تأکید بر مدیریت بدن
چهارشنبه 23 آبان 1397
10:15 تا 20:00
سخنرانی
دکتر زهرا پورآقایی اردکانی - استادیار رفتارحرکتی دانشگاه علامه طباطبائی
حرکات ظریف در سالمندان
چهارشنبه 23 آبان 1397
10:30 تا 10:45
سخنرانی
دکتر سعید معیدفر - دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران و مدیر گروه جامعه شناسی ورزش انجمن جامعه شناسی ابران
بعدا اعلام می گردد
چهارشنبه 23 آبان 1397
10:30 تا 11:00
سخنرانی
دکتر احمد برجعلی - دانشیار روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
بعداً اعلام می گردد
چهارشنبه 23 آبان 1397
11:15 تا 11:30
سخنرانی
دکتر سید مهدی آقاپور- عضو هیئت علمی بازنشسته و محقق در حوزه جامعه شناسی ورزشی دانشگاه تهران
بعدا اعلام می گردد
چهارشنبه 23 آبان 1397
14:00 تا 15:30
نشست تخصصی
گروه روانشناسی ورزشی
روانشناسی ورزش در ایران:گذشته، حال و آینده
چهارشنبه 23 آبان 1397
15:30 تا 15:45
سخنرانی
دکتر احمدرضا موحدی - دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه اصفهان
تحریک مستقیم الکتریکی جمجمه ای در رفتار حرکتی
چهارشنبه 23 آبان 1397
15:30 تا 15:45
سخنرانی
دکتر سید علیرضا حسینی کاخک - دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری
تمرینات ورزشی همراه با محدودیت جریان خون (کاربردها و محدودیت ها)
چهارشنبه 23 آبان 1397
15:45 تا 16:00
سخنرانی
دکتر زهرا سلمان - دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه علامه طباطبائی
معرفی آزمونهای رشد حرکتی
پنج شنبه 24 آبان 1397
06:00 تا 06:05
سخنرانی
دکتر بختیار ترتیبیان - دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی
سازگاری های سلولی -ملکولی در ورزش (با رویکرد تندرستی)
پنج شنبه 24 آبان 1397
08:00 تا 12:00
سخنرانی
دکتر رحمان شیخ حسینی - استادیار آسیب شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
اعلام می گردد
پنج شنبه 24 آبان 1397
10:00 تا 11:00
سخنرانی
دکتر مینو باسامی - استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی
تاثیر ورزش در حالت گرسنگی و سیری بر متابولیسم چربی
پنج شنبه 24 آبان 1397
13:00 تا 15:00
نشست تخصصی
گروه فیزولوژی ورزش
کار آفرینی در فیزیولوژی ورزش
پنج شنبه 24 آبان 1397
13:00 تا 15:00
نشست تخصصی
گروه مدیریت ورزشی
نشت چالش های خصوصی سازی در اماکن ورزشی
پنج شنبه 24 آبان 1397
16:00 تا 17:00
سخنرانی
دکتر سید علیرضا حسینی کاخک-دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری
تمرینات ورزشی همراه با محدودیت جریان خون (کاربردها و محدودیت ها)
پنج شنبه 24 آبان 1397
17:00 تا 17:30
سخنرانی
دکتر بختیار تریبیان - دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی
سازگاری های سلولی -ملکولی در ورزش (با رویکرد تندرستی)