دکتر غلامعلی کارگر
رئیس همایش
دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
پست الکترونیکی: kargar [at] atu.ac.ir
دکتر سارا کشکر
دبیر علمی همایش
دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
پست الکترونیکی: sarakeshkar [at] atu.com
دکتر جواد شهلائی باقری
رئیس کمیته علمی مدیریت ورزشی
دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
پست الکترونیکی: javadshahlaee [at] atu.ac.ir
دکتر رامین بلوچی
رئیس کمیته علمی آسیب شناسی ورزش
دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
پست الکترونیکی: balouchy [at] atu.ac.ir
دکتر رسول اسلامی
رئیس کمیته علمی فیزیولوژی ورزشی
استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
پست الکترونیکی: r.eslami [at] atu.ac.ir
دکتر احسان زارعیان
رئیس کمیته علمی رفتار حرکتی
دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
پست الکترونیکی: ehsanzarian [at] atu.ac.ir
دکترناصر صبحی قراملکی
رئیس کمیته علمی روانشناسی ورزش
دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
پست الکترونیکی: sbhi [at] atu.ac.ir
دکتر زهرا سلمان
رئیس کمیته علمی جامعه شناسی ورزش
دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
پست الکترونیکی: salman [at] atu.ac.ir