چهارشنبه 23 آبان 1397 10:05 conf_to 10:20
دکتر محمد احسانی - استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس
سیستمهای پویا و مدیریت ورزش
سخنران کلیدی پنل (1) مدیریت ورزشی
چهارشنبه 23 آبان 1397 10:20 conf_to 10:35
دکتر سعید صادقی بروجردی - استاد مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان
جایگاه اصلی ورزش کجاست؟
سخنران کلیدی پنل(1) مدیریت ورزشی
چهارشنبه 23 آبان 1397 11:20 conf_to 11:40
دکتر حمید قاسمی - دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
سواد رسانه ای در ورزش
چهارشنبه 23 آبان 1397 11:30 conf_to 11:45
دکتر فرشا تجاری - استاد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد
تحلیل جام جهانی فوتبال 2018 با رویکرد بازاریابی
سخنران کلیدی چنل (2) مدیریت ورزشی
چهارشنبه 23 آبان 1397 13:05 conf_to 13:20
دکتر محمد مهدی رحمتی - دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه گیلان
دلالت های اجتماعی و فرهنگی ورزش زنان با تأکید بر مدیریت بدن
سخنران کلیدی پنل (1) جامعه شناسی ورزشی
چهارشنبه 23 آبان 1397 13:05 conf_to 13:20
دکتر محمد کاظم واعظ موسوی - استاد روانشناسی ورزشی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
بعداً اعلام می گرد
سخنران کلیدی پنل (1) روانشناسی ورزشی
چهارشنبه 23 آبان 1397 13:20 conf_to 13:35
دکتر محمد سعید ذکائی- استاد تمام رشته جامعه شناسی دانشگاه علامه طیاطیائی
مطالعات فرهنگی ورزش در ایران
سخنران کلیدی پنل (1) جامعه شناسی ورزشی
چهارشنبه 23 آبان 1397 13:20 conf_to 13:35
دکتر احمد برجعلی - دانشیار روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
بعداً اعلام می گردد
سخنران کلیدی پنل (1) روانشناسی ورزشی
چهارشنبه 23 آبان 1397 14:20 conf_to 14:45
دکتر اکبر فرید فتحی- مدرس و محقق حوزه علوم ورزشی
رفتار تماشاگران فوتبال: تحلیل علل و عوامل اثر گذار بروز رفتارهای تماشاگران لیگ برتر ایران
سخنران کلیدی پنل (1) جامعه شناسی ورزشی
چهارشنبه 23 آبان 1397 14:30 conf_to 14:45
دکتر افسانه توسلی- دانشیار رشته جامعه شناسی دانشگاه الزهرا
زنان، کنشگران اجتماعی عرصه ورزش
سخنران کلیدی پنل (2) جامعه شناسی ورزشی
چهارشنبه 23 آبان 1397 14:45 conf_to 15:00
دکتر رسول نوروزی- استادیار دانشگاه تربیت مدرس
روش شناسی پدیدارشناسانه و جامعه شناسی ورزشی: ظرفیت ها و فرصت ها
سخنران کلیدی پنل (2) جامعه شناسی ورزشی
چهارشنبه 23 آبان 1397 15:10 conf_to 15:30
دکتر حمید رجبی- استاد فیزیولوژی دانشگاه خوارزمی
تمرینات انسدادی (BFR) در ورزش همگانی و قهرمانی
سخنران کلیدی پنل (1) فیزیولوژی ورزشی
چهارشنبه 23 آبان 1397 16:10 conf_to 17:15
دکتر عبدالله قاسمی - استادیار رفتار حرکتی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
استعدادیابی بر اساس مهارتهای حرکتی با تأکید بر فرضیه پیش بینی موفقیت