چهارشنبه 23 آبان 1397 08:00 تا 10:00
اقای دکتر موحدی
تحریک مستقیم الکتریکی جمجمه ای در رفتار حرکتی
چهارشنبه 23 آبان 1397 11:15 تا 12:55
آقای دکتر واعظ موسوی
بعداً اعلام می گرد
پنج شنبه 24 آبان 1397 08:00 تا 08:30
آقای دکتر محمدحسین علیزاده
استاد دانشگاه تهران
پنج شنبه 24 آبان 1397 10:35 تا 12:00
آقای دکتر احمد برجعلی
بعداً اعلام می گردد