چهارشنبه 23 آبان 1397 08:00 تا 08:15
دکتر سعید صادقی بروجردی - استاد مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان
بعدا اعلام می گردد
چهارشنبه 23 آبان 1397 08:15 تا 08:30
دکتر محمد احسانی - استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس
اعلام می گردد
چهارشنبه 23 آبان 1397 08:30 تا 08:45
دکتر محمود گوردزی - استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
اعلام می گردد
چهارشنبه 23 آبان 1397 08:45 تا 09:00
دکتر محمد کاظم واعظ موسوی - استاد روانشناسی ورزشی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
بعداً اعلام می گرد
چهارشنبه 23 آبان 1397 09:05 تا 09:20
دکتر حمید قاسمی - دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
اعلام می گردد
چهارشنبه 23 آبان 1397 09:45 تا 10:00
دکتر محمدحسین علیزاده - استاد آسیب شناسی ورزشی دانشگاه تهران
اعلام می گردد
چهارشنبه 23 آبان 1397 10:00 تا 10:15
دکتر فرشا تجاری - استاد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد
اعلام می گردد
چهارشنبه 23 آبان 1397 10:15 تا 10:30
دکتر محمد مهدی رحمتی - دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه گیلان
دلالت های اجتماعی و فرهنگی ورزش زنان با تأکید بر مدیریت بدن
چهارشنبه 23 آبان 1397 10:30 تا 10:45
دکتر سعید معیدفر - دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران و مدیر گروه جامعه شناسی ورزش انجمن جامعه شناسی ابران
بعدا اعلام می گردد
چهارشنبه 23 آبان 1397 10:30 تا 11:00
دکتر احمد برجعلی - دانشیار روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
بعداً اعلام می گردد
چهارشنبه 23 آبان 1397 15:30 تا 15:45
دکتر سید علیرضا حسینی کاخک - دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری
تمرینات ورزشی همراه با محدودیت جریان خون (کاربردها و محدودیت ها)
چهارشنبه 23 آبان 1397 15:30 تا 15:45
دکتر احمدرضا موحدی - دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه اصفهان
تحریک مستقیم الکتریکی جمجمه ای در رفتار حرکتی